BIRDY

Plony wysokich lotów
Odmiana o szybkim starcie
wegetacji na wiosnę
Odmiana o wczesnej
dojrzałości
Odmiana wysoka
Zalecane użycie
fungicydu
z regulatorem wzrostu
Odmiana o wysokiej
odporności na choroby
Wysoki potencjał
plonowania nasion
birdy_prev
Odmiana populacyjna
 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka zawartość oleju w nasionach
 • stabilny i wysoki plon nasion
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 (101,8% średniej) i 2016 (97,7% średniej)
birdy_obsada
birdy_KWS_termin_KWS
birdy_plonowanie
birdy_agroservice
birdy_foto_1
birdy_profil
birdy_wykres
birdy_foto_2

Dodatkowe informacje